Trạm quan trắc nước thải tự động

Trạm quan trắc nước thải tự động

Trạm quan trắc nước thải tự động

Trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục là gì?

Quan trắc nước thải tự động là việc đo lượng các chỉ tiêu trong nước thải trước khi xả thải ra khỏi môi trường và giám sát trực tiếp lưu lượng xả thải tại kênh xả thải cuối cùng trong nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN, KCX hoặc tại ống xả thải cuối cùng của nhà máy sản xuất, công ty sản xuất.

Theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT nghị định 40/2019/NĐ-CP yêu cầu về trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

Những cơ sở kinh doanh, nhà máy sản xuất thuộc các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày đêm trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục.

Chúng tối chuyên tư vấn, thiết kế giải pháp hệ thống quan trắc tự động, liên tục cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Bộ Tài Nguyên Môi Trường.

Theo khoản 2, điều 39 sửa đổi, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trang 50)

Theo quy định của thông tư 10/2021/TT-BTNMT về thiết kế của trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

Thiết kế trạm quan trắc nước thải gồm các hạng mục sau:

- Hệ thống đo, phân tích chất lượng nước và xử lý số liệu

- Hệ thống lấy mẫu tự động

- Hệ thống thu thập, truyền nhận dữ liệu

- Hệ thống giám sát số liệu tại trung tâm

Các thông số cần quan trắc theo thông tư 10/2021/TT-BTNMT đối với trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

Tại Khoản 1, Điều 33, Chương VII Thông tư này quy định căn cứ vào đặc thù của nguồn thải, hệthống xử lý nước thải và yêu cầu quản lý, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu các cơ sở thực hiện quan trắc tự động các thông số ô nhiễm và xác định vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, quy định về Hiệu chuẩn/Kiểm định theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng đối với trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo dõi.

Theo khoản 4, điều 39 sửa đổi, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trang 51)

Thời gian quy định về việc lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục

Đối tượng quy định tại khoản 2 điều này phải lắp đặt hệ thống Quan Trắc Nước Thải tự động, liên tục gồm:

- Thiết bị quan trắc tự động, liên tục

- Thiết bị lấy mẫu tự động

- Camera giám sát

- Thiết bị truyền nhận dữ liệu

Phải truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Theo khoản 3, điều 39 sửa đổi, Nghị định 40/2019/NĐ-CP (trang 51)

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?