Trạm quan trắc nước ngầm tự động

Trạm quan trắc nước ngầm tự động

Trạm quan trắc nước ngầm tự động

Trạm quan trắc nước ngầm là gì?

Trạm quan trắc nước ngầm là công trình giám sát liên tục mực nước, lưu lượng và chất lượng nước ngầm (nước dưới đất) từ vài mét, vài chục mét và vài trăm mét; đối với các công trình khai thác nước dưới đất.

Theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT và thông tư 47/2017/ TT-BTNMT yêu cầu về trạm quan trắc nước ngầm

Các đơn vị được cấp phép khai thác nước ngầm phải thực hiện đầu tư hệ thống giám sát liên tục mực nước và lưu lượng khai thác, truyền dữ liệu liên tục về Sở TN&MT địa phương.

Theo chương II, điều 12, Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Theo quy định của thông tư về thiết kế của trạm quan trắc nước ngầm

Thiết kế trạm quan trắc nước ngầm gồm các hạng mục sau:

- Hệ thống đo, phân tích chất lượng nước và xử lý số liệu

- Hệ thống thu thập, truyền nhận dữ liệu

- Hệ thống giám sát số liệu tại trung tâm

Thông tư 47/2017/ TT-BTNMT yêu cầu các thông số quan trắc của trạm quan trắc nước ngầm

Việc giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước dưới đất từ các công trình quy định tại điểm d , khoản 2, điều 2 của Thông tư này được thực hiện như sau:

Thông số giám sát gồm:

- Lưu lượng khai thác.

- Mực nước trong giếng khai thác.

- Chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định.

- Đối với công trình có quy mô từ 3.000m3/ngày đêm trở lên ngoài thực hiện giám sát các thông số quy định tại Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản này còn phải giám sát thông số mực nước trong các giếng quan trắc.

Ngoài ra, đối với công trình có quy mô từ 3000m3/ngày đêm trở lên ngoài thực hiện các thông số trên còn phải giám sát thông số mực nước trong các giếng quan trắc.

Đối với công trình có quy mô dưới 3000m3/ngày đêm cần giám sát mực nước tĩnh, mực nước động và lưu lượng khai thác.

Theo chương II, điều 12, Thông tư 47/2017/TT-BTNMT

Thời quan qui định việc lắp đặt trạm quan trắc nước ngầm

Đối với cơ sở đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu về hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước trước ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 12 năm 2017.

banner
1
Bạn cần hỗ trợ?